روزهای زندگی

روزها پنج است : روز گمشده (مفقود)، روز کنونى (مشهود)، روز آینده (مورود)، روز وعده (موعود) و روز پایدار(ممدود).

اما، روز گمشده ، دیروز تو بود که با زیاده روى خویش ، آن را از دست داده اى .

 و روز اکنون تو، آنست که در آنى . پس ، از طاعات خویش ، توشه آخرت بساز!

و روز آینده ، فرداى تست و نمى دانى ، که از روزهاى عمر تو هست ؟ یا نه ؟

 و روز وعده ، واپسین روزهاى زندگى تست ، همواره آن را پیش چشم دار!

و روز پایدار آخرت تست و آن ، روزیست که بر تو نمى گذرد.

در باره آن ، کوشش خویش به کار بر! و آن یا بر تو نعمت جاوید است و یا عذاب پایدار.

منبع: کشکول شیخ بهائی

/ 0 نظر / 15 بازدید