تصویرهای شگفت

نام الله نوشته شده توسط زنبورها

رشد یک گیاه به صورت نام الله

نقش نام الله روی پوست ماهی

 

سنگ در حال سجده

 

مسجدی که در زمین لرزه  صدمه ندید

و شگفت آور آنکه مناره های باریک آن پا برجاست

مکان:Golcuk Masjid, ترکیه

 

 

/ 1 نظر / 27 بازدید