مشخصات اجمالی ائمه اطهار علیهم السلام

امام اول

امیرالمؤمنین على بن ابیطالب (علیه السلام)
تولد: 23 قبل از هجرت.
خلافت: سال 35 هجرى.
وفات: سال 40 هجرى.
مدت خلافت: پنج سال تقریباً.
مدت عمر: 63 سال.

امام دوم

حضرت امام مجتبى (علیه السلام) اسم: حسن، لقب مشهور مجتبى؛ کنیه ابا محمد.
پدر بزرگوارش: حضرت امیرالمؤمنین على (علیه السلام).
تولد: سال سوم هجرى.
شهادت: سال 50 هجرى. بتحریک معاویه بدست همسر خود مسموم شد.
مدت امامت: 10 سال.
مدت عمر: 48 سال.

امام سوم

حضرت سیدالشهداء (علیه السلام). اسم حسین، لقب سید الشهداء، کنیه ابوعبدالله.
پدر بزرگوارش: امیرالمؤمنین على (علیه السلام).
تولد: سال چهارم هجرى.
شهادت: سال 61 هجرى بدستور یزید بن معاویه شهید شد.
مدت امامت: 10 سال.
مدت عمر: 57 سال.

امام چهارم

حضرت سجاد (علیه السلام). اسم على، لقب سجاد و زین العابدین، کنیه ابامحمد.
پدر بزرگوارش: حضرت امام حسین (علیه السلام).
تولد: سال 38 هجرى.
وفات: سال 94 هجرى؛ بدستور هشام بن عبدالملک مسموم شد.
مدت امامت: 35 سال.
مدت عمر: 66 سال.

امام پنجم

حضرت امام باقر (علیه السلام) اسم محمد لقب باقر، کنیه اباجعفر.
پدر بزرگوارش: حضرت امام سجاد (علیه السلام).
تولد: سال 58 هجرى.
وفات: سال 117 هجرى بدستور ابراهیم بن ولید مسموم شد.
مدت عمر: 59 سال.
مدت امامت: 23 سال.

امام ششم

حضرت امام صادق (علیه السلام) اسم جعفر، لقب صادق، کنیه ابوعبدالله.
پدر بزرگوارش: حضرت امام محمد باقر (علیه السلام).
تولد: سال 80 هجرى.
وفات: 148 هجرى بدستور منصور عباسى مسموم شد.
مدت عمر: 68 سال.
مدت امامت: 31 سال.

امام هفتم

حضرت امام کاظم (علیه السلام) اسم موسى، لقب کاظم، کنیه ابوالحسن.
پدر بزرگوارش: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام).
تولد: 128 هجرى.
وفات: 182 هجرى.
مدت عمر: 54 سال.
مدت امامت: 35 هجرى.

امام هشتم

حضرت امام رضا (علیه السلام) اسم على، لقب رضا، کنیه ابوالحسن.
پدر بزرگوارش: حضرت امام موسى کاظم (علیه السلام).
تولد: سال 148 هجرى.
وفات: سال 203 هجرى، بدست مأمون عباسى مسموم شد.
عمر شریفش: 55 سال.
مدت امامت: 21 سال.

امام نهم

حضرت امام محمد تقى (علیه السلام) اسم محمد، لقب تقى و جواد، کنیه اباجعفر.
پدر بزرگوارش: حضرت امام رضا (علیه السلام).
تولد: سال 195 هجرى.
وفات: 220 سال بتحریک معتصم عباسى بدست همسر خود مسموم شد.
عمر شریفش: 25 سال.
مدت امامت: 17 سال.

امام دهم

حضرت امام على النقى (علیه السلام). اسم على، لقب هادى و نقى، کنیه ابوالحسن.
پدر بزرگوارش: حضرت امام محمد تقى (علیه السلام).
تولد: 214 هجرى.
وفات: سال 254 هجرى.
مدت عمر: 40 سال.
مدت امامت: 34 سال.

امام یازدهم

حضرت امام حسن عسکرى (علیه السلام). اسم حسن، لقب عسکرى کنیه ابامحمد.
پدر بزرگوارش: حضرت امام على النقى (علیه السلام).
تولد: سال 232 هجرى.
وفات: سال 260 هجرى.
عمر شریفش: 28 سال.
مدت امامت: 7 سال.

امام دوازدهم

حضرت امام عصر (مهدى موعود) (علیه السلام) اسم م ح م د، لقب هادى و مهدى کنیه اباالقاسم.
پدر بزرگوارش: حضرت امام حسن عسکرى (علیه السلام).
تولد: سال 256 هجرى.
آنحضرت بامر خدا از انظار مستور است و روزیکه خدا بخواهد ظهور فرموده جهانرا پر از عدل و داد خواهد نمود.

منبع:کتاب آموزش دین

نویسنده: علامه سید محمد حسین طباطبائى‏(ره)


/ 0 نظر / 133 بازدید