سخنان محمد (ص)

                                

 

من مبعوث شدم تا فضائل اخلاقی را به کمال رسانم.

 

سرکشی آفت شجاعت است وتفاخر آفت شرافت و منت آفت سماحت.

 

مهربانی یک نیمه عقل است.

 

از همه بندگان خدا آن کس پیش خدا محبوبتر است که برای بندگان خدا سودمند تر است.

 

از سخنان بیهوده چشم بپوش،سخنی که رفع حاجت کند تو را کفایت کند.

 

در دوستی میانه نگهدار که شاید دوست روزی دشمن شود.

 

آنچه برای خود می خواهی برای مردم بخواه تا مؤمن باشی وبا همسایگان نیکی کن تا مسلمان باشی.

 

وقتی بر دشمن قدرت یافتی به شکرانه قدرت از او درگذر .

 

به آنها که در زمینند رحم کن تا آن که در آسمان است بر تو رحم کند.

 

آنکه در فرو بردن غیظ از دیگران پیشتر است از همه کس دور اندیش تر است.

 

بهترین اقسام جهاد آن است که در پی آزار دیگری نباشی.

 

بهترین کارها سه چیز است :تواضع به هنگام دولت و عفو به هنگام قدرت و بخشش بدون منت.

 

بهترین اقسام صدقه آن است که میان دو کس را اصلاح دهی.

 

هر که را قدرت مجازات بیشتر است ، عفو از او پسندیده تر است.

 

بدترین مردم آن کس است که مردم برای پرهیز از شر او احترامش کنند.

 

برچهره ستایشگران خاک بیفشانید.

 

اگر آزرم نداری هر چه خواهی بکن.

 

وقتی دیدید نمی توانید چیزی را تغییر دهید صبر کنید تا خدا آن را تغییر دهد.

 

از همه مردم خوار تر آن کس است که به دیگران اهانت کند.

 

چهار چیز است که اندکش بسیار است : فقر و درد و دشمنی و  آتش.

 

از مال مردم چشم بپوش تا در دوستی تو بکوشند .

 

خدای را چنان پرستش کن که گوئی او را می بینی اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند.

 

از گهواره تا گور در پی دانش باشید.


دانشمند تر از همه مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید.

 

خداوند دلهای مرده را به نور حکمت حیات می بخشد چنانکه زمین را به باران آسمان زنده می سازد .

 

یک نیمه دانش در اسلوب پرسش است.

 

بی نیاز تر از همه مردم کسی است که در قید آز نباشد.

 

بهترین کارها آن است که دوامش بیشتر است اگر چه اندک باشد.

 

میانه روی یک نیمه معیشت است.

 

آسایش بخیل از همه کس کمتر است.

 

لذت حسود از همه کس کمتر است.

 

شیطان همراه یک تن است واز دو تن دور تر است.

 

از مصاحبت احمق بگریز که می خواهد به تو نفع رساند ضرر می رساند.

 

از طمع بپرهیز که فقر نقد است.

 

از سؤال وتقاضا بپرهیز که سؤال ذلت نقد است و فقریست که در رسیدن آن شتاب می کنی.

 

ایمان دو نیمه است :یک نیمه صبر و یک نیمه شکر .

 

بازرگان ترسو از سود بی نصیب است.

 

جمال مرد فصاحت زبان اوست.

 

گشاده روئی کینه را از میان می برد.

 

در دروغگوئی تو همین بس که هر چه شنیده ای نقل کنی .

 

خیانت مایه فقر است.

 

روزه بگیرید تا از سلامت بهره ور شوید.

 

آن که دو رو دارد آبرو ندارد.

 

نیرومند آن است که بر خویشتن غالب شود.

 

خوشا به حال آن کس که به عیب خویش مشغول است و از عیب دیگران غافل.

 

عفت زینت زنان است.

 

از آنچه در دست مردم است نومید باش.


               

برگرفته از کتاب سخنان محمد(ص) : ابو القاسم پاینده

 

/ 0 نظر / 68 بازدید