مناجات

                                      

الـــــــــــــــــــــهی ،تودر دار دنیا گناهانم را از تمام خلق پنهان داشتی و من در آخرت به ستاریت از دنیا محتاج ترم.

 الــــــــــــــــــــهی، اگر تو اراده خواری من داشتی به هدیه و احسانت سرافرازم نمی کردی و اگر می خواستی مرا رسوا سازی،در دنیا معافم نمی فرمودی.

الــــــــــــــــــــــهی ،اگر مرا به جرمم مؤاخذه کنی تو را به عفوت مؤاخذه می کنم.

الـــــــــــــــــــــــهی ،عمرم را با درد و غفلت از تو فانی ساختم و جوانیم را در مستی دوری از تو.

الــــــــــــــــــــــهی ،روزگاری که مغرور کرمت بودم بیدار نشدم و به راه غضبت می رفتم.

الــــــــــــــــــــــهی ،منم  بنده ای که به عذر خواهی به درگاهت آمده ام از اعمال زشتی که به واسطه  قلت حیا در نظرت به جا آورده ام.

الـــــــــــــــــــــهی،اگر مرا به آتش دوزخ بری ، اهل آتش را آگاه خواهم کرد که من تو را دوست می داشتم.

الـــــــــــــــــــــهی، هر که به تو راه یافت روشن شد و هرکه به تو پناه برد پناه یافت و من به تو پناه آورده ام.

الـــــــــــــــــــــهی،دست امیدم از دامن کرم نیکویت جدا مگردان.

  الـــــــــــــــــــهی، اگر خطاهایم مرا نزد تو پست و خوار گردانیده به واسطه حسن اعتمادم به تو از من درگذر  . 

الـــــــــــــــــــــهی،اگر گناهانم مرا از لطف و کرامتهایت دور کرده، یقینم مرا به کرمت تذکر میدهد.

الـــــــــــــــــــــــهی، از تو میخواهم  مرا از آنان قراردهی که دائم به یاد تواند و هرگز عهد تو نشکنند.

یا ذاالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال والاکــــــــــــــــــــــــــــــــــرام.

درود خدا بر محمد (ص) و بر اهل بیت پاکش.

                                                                           «فرازهائی از مناجات شعبانیه»

/ 0 نظر / 7 بازدید