خطبه ای از پیامبر خدا

اى مردم ! از آنان نباشید، که دنیا ایشان را فریفته است و آرزوها آنان را مغرور ساخته .

 و بدعت گذارى را سهل شمرده اند و به خانه اى دلبسته اند که بزودى زوال مى یابد.

 و به سرعت انتقال مى پذیرد.

"دنیاى شما، در مقایسه با گذشته هستى ، همانند شیریست که در جایى زانو زده باشد یا همانند انسانى است ، که به دوشیدن شیر از پستان شیردهى پرداخته است .

اکنون بر چه پایه اى بالا مى روید؟ و نگران چه هستید؟

به خدا سوگند! حال شما چنانست ، که گویى در دنیا نبوده اید و آن چه در جهان دیگر بدان خواهید رسید، جاودان و پایدار است .

 پس ، براى رفتن به جهان دیگر، آماده شوید. و براى سفرى که در پیش است زاد راه گرد آورید! و بدانید! که هر کس بدانچه که از پیش فرستاده است ، دسترسى خواهد یافت و بدانچه برجا نهاده است ، دریغ خواهد داشت ."

/ 0 نظر / 19 بازدید