سخنان حکیمانه

 

حکیمى گفت : هیچکس را ندیدم ، جز آن که گمان بردم که از من بهتر است . از آن رو، که از خود به یقین بودم و از او به تردید.

فیثاغورث را گفتند: چه کسى از دشمنى مردم به سلامت است ؟ گفت : آن که نه از او خوبى سر زند و نه بدى . پرسیدند. چگونه ؟ گفت : اگر از او خوبى سرزند، بدان با او دشمنى کنند و چون بدى نشان دهد، خوبان به دشمنى با او برخیزند.

حکیمى گفت : بنده آنگاه به خدا نزدیک تر است که از او خواهد و آنگاه به خلق نزدیک تر است ، که نخواهد.

حکیمى گفت : چیزى پربهاتر از زندگى نیست . و زیانى بالاتر از آن نیست که آن را جز در جهت زندگى جاوید به کار برند.

حکیمى فرزند خویش را سفارش کرد که : بگذار تا خرد تو پایین تر از دینت باشد و گفتارت کمتر از رفتارت و جامه ات کم ارزش تر از توانائیت .

 

منبع:"کشکول شیخ بهائی"


/ 0 نظر / 29 بازدید