اعتراف به حقوق مردم

احتیاجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمی‏شود ، یک اسب و یا یک کبوتر را می‏توان با سیر نگهداشتن و فراهم کردن وسیله آسایش تن ، راضی نگهداشت .

ولی برای جلب رضایت انسان ، عوامل روانی به همان‏ اندازه می‏تواند موثر باشد که عوامل جسمانی .

حکومت‏ها ممکن است از نظر تامین حوائج مادی مردم ، یکسان عمل کنند ، در عین حال از نظر جلب و تحصیل رضایت عمومی یکسان نتیجه نگیرند ، بدان‏ جهت که یکی حوائج روانی اجتماع را برمی‏آورد و دیگری برنمی‏آورد .

یکی از چیزهائی که رضایت عموم بدان بستگی دارد اینست که حکومت با چه‏ دیده‏ای به توده مردم و به خودش نگاه می‏کند ؟ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود ، مالک و صاحب اختیار است ؟ و یا با این چشم که آنها صاحب حقند و او خود تنها وکیل و امین ونماینده است ؟

در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که‏ مالک یک حیوان برای حیوان خویش ، انجام می‏دهد ، و در صورت دوم از نوع‏ خدمتی است که یک امین صالح انجام می‏دهد ، اعتراف حکومت به حقوق واقعی‏ مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حق حاکمیت آنها باشد ، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است .

منبع:سیری در نهج البلاغه
شهید استاد مرتضی مطهری 

/ 0 نظر / 18 بازدید