حروف ابجد

یگان یگان شمر ابجد حروف تا حطى چنانکه از کلمن عشر عشر تا سعفص پس از فرشت تا ضظغ شمر صدصد دل را حساب جمل شد تمام مستخلص

١- ا

٢- ب
٣- ج
۴- د
۵- ه‍
۶- و
٧- ز
٨- ح
٩- ط
١٠- ى
٢٠- ک
٣٠- ل
۴٠- م
۵٠- ن
۶٠- س
٧٠- ع
٨٠- ف
٩٠- ص
١٠٠- ق
٢٠٠- ر
٣٠٠- ش
۴٠٠- ت
۵٠٠- ث
۶٠٠- خ
٧٠٠- ذ
٨٠٠- ض
٩٠٠- ظ
١٠٠٠- غ

معنى کلمات ابجد
ابجد، یعنى بدان ، هوز یعنى دریاب ، حطى یعنى خوب بفهم ، کلمن یعنى نگهدار، سعفص یعنى فرومگذار، قرشت یعنى دانا باش ، ثخذ یعنى واقف باش ، ضظغ یعنى از پیش بدان .

زکات گوسفند به حروف ابجد
(( فى زکوة الشاة اخرج یا اخى المحترم مشکقاب راج شاد ثم قشقش فى الغنم )) در زکات گوسفند خارج کن اى برادر محترم 40- شاة (گوسفند) 20-100-1 دو شاة 200-1 سه شاة 300-1 چهار شاة از 400 به بالا هر 100 یک گوسفند
توضیح : گوسفند پنج نصاب دارد اول چهل راءس است که زکاتش یک گوسفند است . دوم : صدوبیست و یک راءس که زکاتش دو گوسفند است .
سوم : دویست و یک راءس که زکاتش سه گوسفند است .
چهارم : سیصدو یک راءس گوسفند که زکاتش چهار گوسفند است .
پنجم : چهار صد راءس گوسفند به بالا که براى هر صد گوسفند یک گوسفند باید زکات داد
عمر پیامبر اسلام به حروف ابجد
(( عمر نبى سج نبوتش کج فى مکة یا مدینة طج )) عمر پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله : س به حروف ابجد 60و ج به حروف ابجد 3است پس عمر شریف آن حضرت 63 سال است . نبوتش 23 سال (ک : 20، ج : 3) در مکه (یا) یعنى 11 سال و در مدینه (ط) یعنى 9 و (ج ) یعنى 3 سال که جمع آنها 12 سال مى شود یعنى در مدینه 12 سال البته در هنگام رسالتش زندگى کرده است .
على به شماره حروف ابجد از هر لفظ
على یابى زهر لفظ معین به شش کن ضرب اعدادش در این فن بیفزا یک بکن بر عشر مضروب بیفکن بیست بیست بر یازده زن و یا اینکه
عدد اسم جمله موجودات ضرب در شش نماى اى ستاد یک بیفزا و جمله را در ده ضرب کن حاصل آنچه روى بداد تاتوانى از آن بیفکن بیست هان نگر تا از آن چه ماند بیاد آن عدد را بیازده کن ضرب این بنام على درست افتاد

 

منبع:گنجینه جواهر

مؤ لف : حاج شیخ مرتضى احمدیان

 

/ 0 نظر / 21 بازدید