کد آواها و نواهای مذهبی برای وبلاگها

برای شنیدن هر مورد روی لینک زیر کد کلیک کنید.

 

کد آوای دلنشین برای وبلاگهای قرآنی :

<!--http://sajs.persianblog.ir--><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="160" height="70">
    <param name="movie" value="http://sajs77.persiangig.com/video/QURAN.swf">
    <param name="quality" value="High">
    <embed src="http://sajs77.persiangig.com/video/QURAN.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="160" height="70"></object>

PLAY

 

بی تو ای صاحب زمان :

<!--http://sajs.persianblog.ir--><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="160" height="70">
    <param name="movie" value="http://sajs77.persiangig.com/video/sahebzaman.swf">
    <param name="quality" value="High">
    <embed src="http://sajs77.persiangig.com/video/sahebzaman.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="160" height="70"></object>

PLAY

 

الا که ذکر خدائی:

<!--http://sajs.persianblog.ir--><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="160" height="70">
    <param name="movie" value="http://sajs77.persiangig.com/video/imamezaman.swf">
    <param name="quality" value="High">
    <embed src="http://sajs77.persiangig.com/video/imamezaman.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="160" height="70"></object>

PLAY

 

کد تواشیح ائمه اطهاربرای وبلاگهای اهل بیت علیهما السلام:

<!--http://sajs.persianblog.ir--><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="160" height="70">
    <param name="movie" value="http://sajs77.persiangig.com/video/aemah.swf">
    <param name="quality" value="High">
    <embed src="http://sajs77.persiangig.com/video/aemah.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="160" height="70"></object>

 

PLAY

 

کد دعای فرج:

<!--http://sajs.persianblog.ir--><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="160" height="70">
    <param name="movie" value="http://sajs77.persiangig.com/video/doayefaraj.swf">
    <param name="quality" value="High">
    <embed src="http://sajs77.persiangig.com/video/doayefaraj.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="160" height="70"></object>

PLAY

 

کد آهنگ زیبای بهشت امام رضا(ع):

<!--http://sajs.persianblog.ir--><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="160" height="70">
    <param name="movie" value="http://sajs77.persiangig.com/video/baheshtemamreza.swf">
    <param name="quality" value="High">
    <embed src="http://sajs77.persiangig.com/video/baheshtemamreza.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="160" height="70"></object>

PLAY


/ 1 نظر / 34 بازدید
سیدعلیرضارئیسی

سلام به شما دوست عزیز و گرامی همیشه شاد و سرزنده باشی وقت داشتی صله رحم فراموش نشه یار با من گفت که مهمانش کنم از ته دل بوسه بارانش کنم لحظه ئی بر چشم مستش خیره شم تا به آن بوسه کمی من چیره شم قربان تو رئیسی