انواع تفکر

مقداد از یاران باوفاى على علیه السلام مى گوید: نزد (ابوهریره ) رفتم ، شنیدم مى گفت : پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: (فکر کردن یک ساعت بهتر از یک سال عبادت است .)

نزد (ابن عباس ) رفتم ، شنیدم گفت : پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: (فکر کردن یک ساعت بهتر از هفت سال عبادت است .)

نزدیکى دیگر از اصحاب رفتم و شنیدم از قول پیامبر صلى الله علیه و آله مى گفت : (فکر کردن یک ساعت بهتر از هفتاد سال عبادت است .)

تعجب کردم که هر کس به خلاف دیگرى نقل مى کند، نزد پیامبر صلى الله علیه و آله رفتم و هر سه قول را نقل کردم .

پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: همه آن سه نفر راست مى گویند، سپس ‍ (براى روشن شدن مطلب ) آن سه نفر را خواست و آنها حاضر شد، من هم بودم .

پیامبر صلى الله علیه و آله به ابوهریره فرمود: تو چگونه فکر مى کنى ؟ عرض کرد: طبق آنچه خداوند در قرآن فرموده : (صاحبان خرد در اسرار آفرینش آسمانها و زمین مى اندیشند)

من هم درباره اسرار آسمان و زمین مى اندیشم . پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: (فکر کردن یک ساعت تو بهتر از یک سال عبادت است .)

سپس به ابن عباس فرمود: تو چگونه فکر مى کنى ؟ او در پاسخ گفت : (من درباره مرگ و وحشت روز قیامت مى اندیشم ) پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: فکر کردن یک ساعت تو بهتر از هفت سال عبادت است .

بعد به آن صحابه فرمود: تو چگونه مى اندیشى ؟ او در پاسخ عرض کرد: من درباره آتش جهنم و وحشت و سختى آن مى اندیشم . پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: فکر کردن یک ساعت تو بهتر از هفتاد سال عبادت است .

به این ترتیب ، مساءله اختلاف در انواع تفکر و اندیشه حل گشته و روشن شد که پاداش فکر کردن بستگى به نیتها دارد.

منبع:یکصد موضوع ۵٠٠داستان
مؤ لف : سید على اکبر صداقت

/ 0 نظر / 5 بازدید